نیازهای کمکهای فوری

تعمیرداخل‌خانه وایزوگام

منزل حاج اقا‌احتیاج‌به‌کچ‌وپشت‌بام به ایزوگام دارد

مورد نیاز : 4990000 تومان -

اجاره عقب افتاده

خانم حامله هشت ماهه یک بچه شش ساله دارد و همسرش به شدت معتاد در یک خانه بشدت فرسوده و کاهگلی قدیمی در بلوار توس زندگی میکند شش ماهه اجاره عقب افتاده و صاحبخانه دستور تخلیه داده جهت درمان و زایمان هم کمک میخواهد به شدت نیازمند بسته غذایی هم هست

مورد نیاز : 5995000 تومان -