نیازهای ویژه

آزاد سازی زندانیان

حضور هر یک از افراد خانواده ای در زندان می تواند اثرات بسیار زیانباری را روی خانواده ها ایجاد کند از جمله مشکلات معیشتی ، سکونت،تربیت فرزندان، که گاها همسر با توجه به شرایط بسیار سخت مجبور به طلاق می شود. ما در پویش مشهد مهربان دنبال آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد هستیم که به طور ناخواسته وارد یک مشکل اساسی قرار گرفته اند. جرم غیرعمد، جرمیست که وقوع آن بدون اراده مجرم بوده، اما به هر حال قانون را نقض کرده است و باید در زندان به سر ببرد.

مورد نیاز : 98049000 تومان -