نیازهای اشتغال

چرخ خیاطی

خانم محمدی به همراه همسر و فرزندانش زندگی میکنند .او با توجه به بالا بودن هزینه های زندگی مجبور شد که کاری را شروع کند و چون حرفه ای که دا شت خیاطی بود کار خیاطی را شروع کرد او باتوجه به بالا بودن سفارشات از خانمهای نیازمند منطقه به عنوان نیروی کار استفاده کردند ولی با بالا رفتن سفارشات نیاز به تعدادی چرخ خیاطی دارند ولی متاسفانه به دلیل نداشتن بودجه توان تهیه چرخ خیاطی را ندارند .امیدواریم بتوانیم با کمک شما خیرین کارگاه خانم محمدی را پا بر جا نگه داریم تا به چند خانواده دیگر هم کمک کنیم .

مورد نیاز : 49840000 تومان -