تعمیرات منزل

تعمیرات منزل

پدر بزرگواری که به علت سانحه تصادف، از کار افتاده و دچار بیماری اعصاب شده است به سختی گذران زندگی می نماید، در منزل کوچکی زندگی می کند که آنهم سقفش نیاز به مرمت اساسی دارد. علاوه بر گچ کاری سقف و منزل ، نیاز مبرم به ایزوگام برای پشت بام می باشد

از شما خیرین عزیز خواهشمندیم ما را در خدمت رساندن به این خانواده آبرومند یاری رسانید.

مورد نیاز : 5615000 تومان -