تعمیرداخل‌خانه وایزوگام

تعمیرداخل‌خانه وایزوگام

منزل حاج اقا‌احتیاج‌به‌کچ‌وپشت‌بام به ایزوگام دارد

حاج اقا‌چندسال پیش‌یک تصادف داشته‌وازکار افتاده و بیماری اعصاب داره وبیمه هم نداره ومنزل ایشان سقف ‌ خانه به علت نداشتن ایزوگام کج ریخته ونیازبه کچ داره وپشت باهم نیازبه‌ایزوگام‌دارد