موتر کولر

کولر دست دوم بدون موتر تهیه کردن ولی توان خرید موتور کولر را ندارن.و در این هوای گرم نیاز شدید به کولر دارن

ایشان داری 2 فرزند میباشند و بد سرپرست هستن .

مورد نیاز : 1630000 تومان -
اهدا خود کالا