نیاز به اجاق گاز

نیاز به اجاق گاز

شایسته خانم که به همراه شش فرزند صغیر خود که همسرشان ، ایشان و شش فرزند خود را رها نموده و مهاجرت کرده در خانه ای کوچک و بدون امکانات اولیه زندگی میکنند. این گزارش تهیه شده که با یاری شما نیکوکاران بتوانیم نیاز این خانواده را فراهم آوریم.

در تاریخ 28 دی ماه 1400 برای بازدید به منزل این خانواده رفتیم شایسته خانم به همراه شش فرزند خود در خانه ای کوچک در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنند. همسرشان، ایشان و فرزندان را رها نموده و این خانم برای امرار معاش خود و فرزندان مجبور به کار در گلخانه است که فشار اقتصادی و مخارج بالا و کرایه منزل که ماهانه ۵۵۰ هزار تومان میباشد، باعث می شود که گاها حتی کودکان را برای کار با خود به گلخانه برده تا کمک حالشان باشد. این خانواده حتی وسایل اولیه که برای هر زندگی لازم است را نداشته و توانایی فراهم کردنشان را ندارند. وضعییت این خانواده به گونه ایست که برای پختن غذا اجاق گازی نداشته و مجبورند که با گازی تک شعله و کوچک کارهایشان را پیش ببرند. باشد که با یاری شما مهربانان بتوانیم اجاق گازی برای این خانواده فراهم آوریم.

مورد نیاز : 1510000 تومان -
اهدا خود کالا