نیاز به تجهیزات پزشکی

نیاز به تجهیزات پزشکی

آقای تیمور زاده به همراه 3 فرزند دختر و همسرش زندگی میکند او مدتی است که از درخت سقوط کرده و دچار شکستگی در ناحیه کمر و پا شده است . متاسفانه آقای تیمورزاده درآمدی به جز یارانه ومعیشت ندارد و الان برای تامین هزینه های درمان دچار مشکل شده وباید این درمان را انجام دهد تا ادامه درمان مشخص شود. این نیاز به درمان را ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین هزینه درمان این پدر عزیزمان را تامین کنیم .

همسر خانم تیمورزاده با مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) تماس گرفتند .خانم تیمورزاده میگفتند :یک مدتی است که همسرم از درخت سقوط کردند و از ناحیه کمر و پا دچار آسیب شدند.شغل همسر من کارگری بود وتا زمانی که میرفت سرکار حقوقشان بود ولی از وقتی که این اتفاق افتاده نمیتواند سرکار برود ودرآمدی هم نداریم .الان زندگی را از طریق یارانه و کمک معیشت میگذرانیم ، که با این هزینه های درمان مشکلاتمان چند برابر شده و پزشکان گفتند :باید این دوره درمان را انجام بدیم تا ادامه درمان تشخیص داده بشه.

مورد نیاز : -223430 تومان -