چرخ خیاطی

چرخ خیاطی

خانم محمدی به همراه همسر و فرزندانش زندگی میکنند .او با توجه به بالا بودن هزینه های زندگی مجبور شد که کاری را شروع کند و چون حرفه ای که دا شت خیاطی بود کار خیاطی را شروع کرد او باتوجه به بالا بودن سفارشات از خانمهای نیازمند منطقه به عنوان نیروی کار استفاده کردند ولی با بالا رفتن سفارشات نیاز به تعدادی چرخ خیاطی دارند ولی متاسفانه به دلیل نداشتن بودجه توان تهیه چرخ خیاطی را ندارند .امیدواریم بتوانیم با کمک شما خیرین کارگاه خانم محمدی را پا بر جا نگه داریم تا به چند خانواده دیگر هم کمک کنیم .

خانم محمدی یکی از نیازمندان مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) برای دریافت کمک ،کمکی از جنس کار آفرینی به مرکز مراجعه نمودند . ایشان از زندگی سخت ومشکلات زندگی که چطور توانستند 2 فرزند را با آبرو بزرگ کنند . ودر زمان نیازمندی شروع به کار خیاطی کردند تا بتواند زندگیش را بگذراند .تا به امروز هم موفق بوده ،یک مدتی است که خانمهای نیازمند منطقه شده دغدغه او چون فقط او میتواند آنها را درک کند .او به فکر راه اندازی کارگاه خیاطی شد تا چند نفر دیگر هم درکنار او زندگیشان را بگذراند .او با چند چرخ قدیمی شروع کرد ودر حال حاضر هم کار میکنند ولی میگوید با این چرخها دیگر نمیشود کارکرد و ما مجبوریم بعضی از سفارشات را قبول نکنیم .واین باعث شده تا کم کم درآمد کارگاه کم شود و دوباره خانمهای کارگاه دچار مشکل شوند .

مورد نیاز : 49900000 تومان -