نیاز به هزینه آزمایش

نیاز به هزینه آزمایش

خانم دارای مشکلات اعصاب و روان

خانم دارای مشکل اعصاب و روان که ماهانه نیاز به تامین مخارج پزشکی و دارو میباشد. متاسفانه تحت پوشش هیچ ارگانی نبوده و با کمک همسایه ها امرار معاش میکنند. الان هم با دستور پزشک متخصص نیاز فوری به این آزمایش دارد

مورد نیاز : 0 تومان -