يخچال

نیازمند یخچال هستند

مادر و دختر بی سرپرست هستند با هم در منزل شخصی خود زندگی می‌کنند یخچال ندارند نیازمند واقعی هستند