اجاره عقب افتاده

اجاره عقب افتاده

خانومی باردار که یک بچه شش ساله داشته و همسرش به شدت معتاد می باشد .در خانه ای کاه گلی قدیمی در بلوار توس زندگی میکند شش ماهه اجاره عقب افتاده و صاحبخانه دستور تخلیه داده است . جهت درمان و زایمان هم کمک میخواهد به شدت نیازمند بسته غذایی هم هست

خانومی باردار که یک بچه شش ساله داشته و همسرش به شدت معتاد می باشد .در خانه ای کاه گلی قدیمی در بلوار توس زندگی میکند،اجاره منزل شش ماه به تاخیر افتاده و صاحبخانه دستور تخلیه داده است . جهت درمان و زایمان هم به کمک شما خیرین عزیز نیازمندیم .