مولفیکس

تاجور خانم 46 ساله که 3 فرزند دارد. یکی از فرزندان به نام زهرا که 18 سال سن دارد واز کودکی دچار معلولیت ذهنی می باشد . مادر زهرا به دلیل فوت پدر زهرا سرکار میرود تا هزینه های زندگی خانواده را تامین کند .در حال حاضر دیگر توان کار کردن را ندارد . و از آنجایی که زهرا به دلیل معلولیت ذهنی نیاز به مولفیکس دارد . این نیاز به مولفیکس را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان هزینه ماهیانه مولفیکس دخترمان را تهیه کنیم .

امروز خانمی به همراه دختر معلولش به مرکز نیکوکاری شهید جها ندیده (من کمک میکنم ) مراجعه کرد . از او خواستم روی صندلی بنشیند و دخترش را رو ی صندلی بگذارد و کمی استراحت کند . بعد از او خواستم درمورد نیازش توضیح دهد . او میگفت 3 فرزند دارم . محمد 25 ساله – فاطمه 22 ساله و زهرا 18 ساله که از همان کودکی معلول بود . همسرم کار گر ساختمانی یک دفعه ای یک ماه مریض شد 14 روز هم بیمارستان بستری بود و بعد از آن فوت کرد من موندم و 3تا بچه مجبور بودم برای تامین هزینه های زندگی بروم سرکار چون زهرا مریض بود مجبور شدم فاطمه را دیگر مدرسه نفرستم تا از زهرا نگهداری کند برای همین فقط ابتدایی سواد دارد .محمد هم بعد یک مدتی که دید من سر کار میروم و کفاف زندگی را نمیده او هم دیگر مدرسه نرفت و رفت سر کارآخه تنها هزینه زندگیمون نبود هزینه های درمان زهرا هم بود. کلی دکتر بردم آخر هم دکتر ا گفتند این بیماریش مادر زادی و خوب نمیشه الان دارو ی خاصی مصرف نمیکنه ولی برای هزینه ماهیانه مولفیکس دچار مشکل شدم .من هم به دلیل آرتروز نمیتونم زیاد سرکار برم .پسرم محمد هم کارگره که یک روز میره یک روز نمیره درآمدش کفاف زندگیمون را نمیده .

مورد نیاز : 0 تومان -