نیاز به یخچال

نیاز به یخچال

خانمی تقریبا 40 ساله متاسفانه به دلیل فوت سرپرست به تنهایی زندگی میکند او متاسفانه از 10 سال زندگی مشترک بچه دار نشدند . بعد از فوت سرپرست او دچار افسردگی شدید شد که مدتی تحت درمان بود بعد از مدتی که به حالت اول برگشت تصمیم گرفت برای تامین هزینه های زندگی برود سر کار چون پدرش که به تازگی فوت نمودند و مادرشان هم با یک برادر بیمار برای هزینه های خودشان مشکل داشتند .او میخواست به آنها کمک کند تا سر بار خانواده نباشد. او به تازگی دچار بیماری پوستی شده که بیشتر حقوقش را باید برای داروهایش استفاده کند او چند سال پیش یخچالش خراب شد و به ضایعاتی فروخت ودیگر توان خرید یخچال را پیدا نکرد در حال حاضر هم با گرم شدن هوا نیاز شدید به یخچال دارند .این نیاز به یخچال راثبت کردم تا شاید باکمک شما عزیزان بتوانیم برای این خانواده یخچال تهیه کنیم .

زهرا خانم امروز برای دریافت کمک به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه نمود . او متاسفانه بعد از فوت همسرش دچار افسردگی شدید شد بعد پیگیریهای خانواده و مصرف دارو کم کم به حالت اول برگشت . بعد از یک مدتی که حالش خوب شد وضعیت خانواده را که میدید ،پدرش فوت شده بود مادرش با یک برادر بیمار ،قرض های که خانواده برای درمانی او گرفته بودند . خواهر برادرهایی که ازدواج کرده بودن تا اون موقع به او کمک کردن ولی آنها هم وضعیت خوبی نداشتند که بیشتر از این به او کمک کنند او خودش هم نمیخواست شرمنده آنها بشه تصمیم گرفت برود سر کار تا به خانواده کمک کند . او صبح تا شب آشپزخانه میرفت برای شستشوی ظروف تمیز کردن آشپزخانه و.... درآمد زیادی نداشت ولی مجبور بود برود چون هم هزینه های زندگی بود هم قرضهای که خانواده برای او گرفته بودند . الان یک مدتی هست که دچار بیماری پوستی شده که دکتر گفته از شستشوی زیاد با مواد شوینده و نباید دیگه با مواد شوینده کار کنی ولی او مجبوره تازه بدهیهایش تمام شده بود که بیماریش شروع شد و باید حقوقش را خرج درمانش کند . او چند سال پیش یخچالش خراب شد و قابل تعمیر نبود و به ضایعاتی فروخت وبعد از آن هم دیگر نتوانست یخچال بخرد. چون حقوقش کفاف نمیداد تا زمانی که قرض داشت برای قرض میداد بعد اون هم که بیماریش شروع شد وباید مقداری از حقوقش را برای درمان استفاده کند.