آلبوم تصاویر

من کمک میکنم

آلبوم ویدئوهای مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده:


من کمک میکنم یادگار شهید دارایی کمک میکنم

اهدا کفش به 80 دانش آموزان نیازمند کمک میکنم

بازی روی ریل مرگ کمک میکنم

داستان یک محله کمک میکنم

جشن فرشته مهربانی کمک میکنم

مرکزنیکوکاری شهید جهاندیده در شبکه استانی کمک میکنم

توزیع 431 بسته معیشتی(50 میلیون تومان) کمک میکنم

پخش گوشت گرم کمک میکنم

اهدای جهیزیه کمک میکنم

گزارش فعالیت کمک میکنم

اهدای سبد عیدانه کمک میکنم

چراغ برات = جلوگیری از اسراف، کمک به نیازمندان کمک میکنم

توزیع بسته های معیشتی برای کارگران روزمزد و نیازمند کمک میکنم

حکایتی دردناک از کارگران روزمزد کمک میکنم

رزمایش مواسات و همدلی 2 کمک میکنم

محرومیت، لبخند،آرزو و امید کمک میکنم

یک فرشته با بال های شکسته کمک میکنم

رزمایش مواسات و همدلی کمک میکنم