نیاز به ماشین لباسشویی

نیاز به ماشین لباسشویی

خانمی 64 ساله او از وقتی که همسرش فوت نموده خیلی تنها شده .او تقریبا 7 ساله که سکته کرده و توان شستن لباس با دست را ندارد همه فرزندان او ازدواج نمودند و او با یک پسر که از نظر ذهنی مشکل دارد و توان کمک به مادر را ندارد زندگی میکند . چند ماهی میشود که ماشین لباسشویی آنها خراب شده و قابل تعمیر نمیباشد در حال حاضر او لباسها را با لگد کردن یا کمک همسایه ها میشوید . این نیاز به ماشین لباسشویی را ثبت کردم تا شاید به کمک شما خیرین عزیز بتوانیم برای این مادرمان ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

عزیزه خانم امروز برای تکمیل پرونده اش به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه کرد . او بسیار ناراحت و گریان بود .از اینکه دستش درد میکند وتوان لباس شستن را ندارد میگوید دیگر خجالت میکشم از اینکه به همسایه ها بگویم لباسهایم را بشویند آخه عزیزه خانم به خاطر فوت همسرش به تنهای با یک پسرش که از لحاظ ذهنی دچار مشکل است زندگی میکند. مشکلات زیادی تو زندگی داشتند ، همسرش کارگر بود و زندگیشان را به سختی میگذراندن که یک روز به خاطر فشارهای بیش از حدی زندگی سکته کرد . و یک سمت بدنش فلج شد ، هزینه های زندگیشان را نمیتونستند تامین کنند که هزینه های درمان عزیزه خانم هم اضافه شد .3 سال از بیماری عزیزه خانم میگذ شت که همسرشان به خاطر بیماری فوت کردند . از زمانی که همسرشان فوت کرده خیلی تنها شده او میگفت من 7 فرزند دارم 2 دختر 5 پسر که همه آنها ازدواج کردند به جز یک پسر که با من زندگی میکند . فرزندانم کارگرند و هر کدوم سر زندگی خودشون هستند . فرزندانم برا ی هزینه های زندگی و درمانم کمک میکنند میدونم با این حقوق کم نمیتونن برای من ماشین لباسشویی بخرند برای همین چیزی نمیگویم ولی به خاطر فلج شدن دستم دیگر توان لباس شستن را هم ندارم . یکی از دخترها یم ناشنواست و دختر دیگرم هم راهش دور است و نمیتواند زیاد به خانه ما بییایند .

مورد نیاز : 2500000 تومان -