نیاز به کولر

نیاز به کولر

خانم رستمی که متاسفانه به دلیل اعتیاد وکتک کاریهای همسرش از او جدا شده و 4 فرزندش را برداشت واز روستا به شهر کوچ کرد . تامین هزینه های زندگی برایش سخت بود و مجبور بود برود سر کار تا زمانی که توان کار کردن را داشت رفت سر کار ولی الان که همه فرزندان ازدواج نمودند وبه دلیل دیسک کمر دیگر توان کار کردن را ندارند فرزندان برای هزینه های زندگی کمک میکنند ولی به دلیل گرم شدن هوا نیاز به کولر دارد . این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان برای این مادرمان کولر تهیه کنیم .

خانم رستمی امروز به خاطر مشکلی که داشت به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (من کمک میکنم) مراجعه کرد . با ناراحتی وارد اتاقم شد . بعد از سلام واحوالپرسی دلیل ناراحتی اش را از او پرسیدم .شروع کرد به صحبت کردن 4 ساله به دلیل اعتیاد شدید همسرم از او جدا شدم زمانی که با هم بودیم چند بار فرستادم برای ترک ولی باز هم شروع کرد اعتیادش یک طرف کتک کاری های که داشت طرف دیگه آن قدر کتکم زده بود که آن ضربه ها باعث شده مشکل جسمی پیدا کنم . همان زمان که همسرم بودند من سرکار سر زمین های کشاورزی کار میکردم که هزینه زندگی خودمو و بچه هایم را دربیارم . بعد که از او جدا شدم باز هم میرفتم سرکاربسته بندی خرما تا تونستم بچه هایم را سرو سامان بدهم . الان دیگر توان کار کردن را ندارم . حالا بچه ها تو هزینه های زندگی کمکم میکنند . ولی الان هم با گرم شدن هوا نیاز به کولر دارم ولی توان خریدش را ندارم .اومدم پیش شما تا شاید بتونم از تون کمک بگیرم .

مورد نیاز : 1600000 تومان -