نیاز ماهانه به هزینه سرویس

نیاز ماهانه به هزینه سرویس

زهرا خانم تقریبا 8 ساله است او از بدو تولد دچار عقب ماندگی ذهنی بوده وباید به مدرسه مخصوص برود ولی به دلیل هزینه سرویس امسال به مدرسه نرفت پدر زهرا کارگره وتوان پرداخت هزینه سرویس را ندارد . مربیان زهرا میگویند :زهرا از اون دسته بچه های است که آموزش پذیر است . این نیاز را ثبت کردم تا با کمک شما خیرین بتوانیم هزینه سرویس دخترمان را تامین کنیم .

امروز پیگیر پرونده های مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بودم .که پرونده زهرا خانم را دیدم و گزارش آخر از وضعیت زهرا را دیدم که نوشته بودند زهرا به دلیل نداشتن هزینه سرویس به مدرسه نمیرود . زهرا از بدو تولد دچار بیماری عقب ماندگی ذهنی شده و باید در مدارس استثنایی درس بخواند و این طور بچه ها به چند دسته تقسیم میشوند و زهرا از اون دسته از بچه های عقب مانده ذهنی هستند که آموزش پذیرند. و اگر آموزش ببینند وقتی بزرگ شدند میتوانند از پس زندگی خودش برآید و سر بار خانواده نباشد .

مورد نیاز : 0 تومان -