نیاز به تلویزیون

نیاز به تلویزیون

مرضیه خانم خانمی 45 ساله که به دلیل اعتیاد همسرش مجبور شد از او جدا بشه او 3 فرزند دارد او مجبوره برای بدست آوردن هزینه های زندگی سر کار بره با این همه مشکلات تلویزیون هم خراب شده وبچه ها مدام بهانه گیری میکنند .ما این نیاز را ثبت کردیم تا بتونیم با کمک شما عزیزان برایشان تلویزیون تهیه کنیم .

نیاز به تلویزیون

مرضیه خانم خانمی 45 ساله اودارای 3 فرزند علی کلاس ششم 12 ساله هانیه کلاس هشتم 14 ساله مهلا 5 ساله او مجبور شد به خاطر اعتیاد شدید همسرش از او جدا بشه ولی با پادر میونی کردن بزرگترها واظهار پشیمانی کردن همسرش دوباره برگشت سر زندیگیش ولی بعد از چند ماه دوباره همان برنامه های قبل شروع شد.مصرف کردن مواد مخدر جلوی بچه ها دوباره روح و روان مرضیه خانم را به هم ربخت او این بار تصمیم قطعی گرفت که از همسرش جدا بشه با مادرش مشورت کرد خیلی سخت بود ولی مادر و خواهرش به اوکمک کردند تا بتواند یک منزل کوچکی اجاره کند ودست بچه هایش را بگیرد برود اونجا وبا آرامش زندگی کند . بعد از اینکه جدا شد تصمیم گرفت برود سر کار برای تامین هزینه های زندگی خیلی سخت بود با بودن اون همه مشکلات تلویزیون هم خراب شده و قابل تعمیر هم نیست وباید تلویزیون جدید تهیه کند .

مورد نیاز : 4000000 تومان -