آلبوم تصاویر

من کمک میکنم

آلبوم ویدئوهای مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده:


رزمایش مواسات و همدلی کمک میکنم

یک فرشته با بال های شکسته کمک میکنم

محرومیت، لبخند،آرزو و امید کمک میکنم

رزمایش مواسات و همدلی 2 کمک میکنم

حکایتی دردناک از کارگران روزمزد کمک میکنم

توزیع بسته های معیشتی برای کارگران روزمزد و نیازمند کمک میکنم

چراغ برات = جلوگیری از اسراف، کمک به نیازمندان کمک میکنم

اهدای سبد عیدانه کمک میکنم

گزارش فعالیت کمک میکنم

اهدای جهیزیه کمک میکنم

پخش گوشت گرم کمک میکنم

توزیع 431 بسته معیشتی(50 میلیون تومان) کمک میکنم

مرکزنیکوکاری شهید جهاندیده در شبکه استانی کمک میکنم

جشن فرشته مهربانی کمک میکنم

داستان یک محله کمک میکنم

بازی روی ریل مرگ کمک میکنم