هزینه دارو

خانم نخعی به همراه همسرش زندگی میکنند . او به دلیل بیماری دیابت انگشتان پاهایش دچار عفونت شده وباید درمان شوند اگر درمان نشود ممکنه پایش را قطع کنند ،همسرشان هم درآمدی ندارد و بیمار هستند . و توان پرداخت هزینه درمان همسرش را ندارد . امیدواریم با کمک شما خیرین عزیز بتوانیم هزینه درمان این مادر را تامین کنیم .

خانم نخعی یکی از مددجوهای مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) امروز درخواست کمک هزینه درمان از مرکز داشتند. خانم نخعی مبتلا به بیماری دیابت هستند و به خاطر بیماری انگشت های پایشان دچار عفونت کرده و اگر درمان نشود ممکنه پایش را قطع کنند . و متاسفانه همسرشان هم درآمدی ندارند و خودشان هم بیمار هستند و توان کار کردن را ندارند . وهزینه های زندگی ،اجاره مسکن و... را فرزندان کمک میکنند .ولی در حال حاضر فرزندان هم توان کمک به پدر و مادر را ندارند.

مورد نیاز : -14360 تومان -