عمل چشم

ابوالفضل شش سال داشته و از نعمت پدر محروم می باشد و متاسفانه پدرش به رحمت خدا رفته است ، اصالتا اهل بیرجند می باشد اما چندین وقت هست که عازم مشهد شده و در حاشیه شهر مشهد ( شهرک شهید باهنر -قلعه خیابان) زندگی می کنند ، متاسفانه چشم های ابوالفضل نیاز به عمل داشته و دارای انحراف چشم می باشد

مادر خانواده برای تامین مایحتاج زندگی سر کار می رود اما حقوقش کفاف هزینه های اجاره و معیشت روزانه را نمی دهد و برای هزینه درمان چشم فرزند این خانواده نیاز به کمک شما خیرین عزیز و گرامی را داریم

مورد نیاز : 8998000 تومان -