عیدی

مرکز نیکوکاری شهید ان جهاندیده ،دارائی (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده تحت پوشش دارد. این نیازمندان شامل :خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست می باشند .این مرکز در نظر دارد برای عید امسال برای خانواده های نیازمند لباس و بسته مواد غذایی تهیه کند .امیدواریم بتوانیم با کمک شما خیرین عزیز دل تعدادی از نیازمندان را خوشحال کنیم.

فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین مردم به خصوص در روزهای خاص مانند روزهای پایانی سال و شروع سال تحصیلی جدید، حال و هوای دیگری دارد؛ دستگیری از مستمندان و انفاق به نیازمندان از زیباترین خصلت های نیکوی مؤمنان است و به همین دلیل، موردتوجه فراوان در متون دینی واقع شده است؛ به گونه های که می توان آن را در کنار نماز، برجسته ترین عبادت مورد تأکید قرآن دانست. مهم ترین آثار فردی انفاق عبارت است از: برکت و افزونی مال، دوری از بلا، تزکیه و طهارت نفس، آمرزش گناهان و.. برجسته ترین آثار اجتماعی آن شامل رفع فقر از چهره ی جامعه ی اسلامی و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی، صیانت جامعه از تباهی و گسترش فساد می باشد.

مورد نیاز : 0 تومان -