اجاره عقب افتاده

اجاره عقب افتاده

خانومی باردار که یک بچه شش ساله داشته و همسرش به شدت معتاد می باشد .در خانه ای کاه گلی قدیمی در بلوار توس زندگی می کند و شش ماه هست که اجاره منزل این خانواده عقب افتاده و صاحبخانه دستور تخلیه داده است .

امیدواریم با کمک شما خیرین عزیز بتوانیم مشکل این خانواده را حل نمائیم.

مورد نیاز : 3569000 تومان -