بخاری

آقا کارگر و دارای سه فرزند همسربیمار و کیست کلیه دارد تمام هزینه ها صرف دارو ودرمان خانم می‌شود و در حال حاضر به علت گذراندن مخارج سنگین درمانی دراین سرما توانایی تهیه بخاری ندارند و نیازمند یک بخاری می باشند

آقا کارگر و دارای سه فرزند همسربیمار و کیست کلیه دارد تمام هزینه ها صرف دارو ودرمان خانم می‌شود و در حال حاضر به علت گذراندن مخارج سنگین درمانی دراین سرما توانایی تهیه بخاری ندارند و نیازمند یک بخاری می باشند

مورد نیاز : 1469000 تومان -
اهدا خود کالا