ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی

خانم حیدری که تقریبا 9 سال است که همسرشان فوت کردند و او به همراه دخترش زندگی میکند متاسفانه او دچار سرطان سینه هستند . توان کار کردن را ندارند که بماند دیگر توان انجام بعضی از کارهای شخصی خودشان راهم ندارند متاسفانه ماشین لباسشویی ایشان چند ماهی است که خراب شده وقابل تعمیر هم نمیباشد .این نیاز را ثبت کردیم تا شاید با کمک شما عزیزان بتوانیم برای این مادر ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

خانم حیدری به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه نمودند .ایشان به دلیل فوت سرپرست به همراه دخترش زندگی میکند .همسر خانم حیدری 9 ساله که به دلیل سکته فوت کردند .و او به همراه دخترش زندگی میکنند .خانم حیدری 10 ساله که دچار سرطان سینه شدند و در حال درمان میباشند. بعد از گذشت چند سال در حال حاضر کارهای شخصیشان را هم به سختی انجام میدهند.چند ماهی است که ماشین لباسشویی هم خراب شده و نمیتوانند با دست لباس بشویند.

مورد نیاز : 3270000 تومان -
اهدا خود کالا